TOP NEWS

Jakie kryteria obowiązują podczas podziału środków publicznych i skąd zero dla Szczypiorniaka?

Otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Miasta na zapytanie prasowe, w którym postawiliśmy dwa pytania odnoszące się do przydziału środków publicznych na “Organizowanie rozgrywek w ligach państwowych dla gnieźnieńskich klubów sportowych w II półroczu 2019 roku”.

Nasze pytania brzmiały następująco:
Jakie kryteria obowiązują podczas podziału środków?
Dlaczego w tym półroczu nie przyznano środków klubom LKS “Chrobry” Gniezno oraz KS Szczypiorniak Gniezno? Wiem, że w przypadku tego drugiego podmiotu wniosek został złożony.

Poniżej prezentujemy treść odpowiedzi:
Miasto Gniezno corocznie ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym na: organizację imprez sportowych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, organizację szkolenia dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych oraz organizowanie rozgrywek w ligach państwowych dla gnieźnieńskich klubów sportowych, do których przystąpiły również Klub Sportowy „Szczypiorniak” Gniezno uzyskując w 2019 roku wsparcie finansowe w wysokości 8.600 zł oraz Ludowy Klub Sportowy „Chrobry” Gniezno uzyskując w 2019 roku wsparcie finansowe w wysokości 11.770 zł.

4 czerwca ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w mieście Gnieźnie w II półroczu 2019 roku. Konkurs ogłoszony został na podstawie:

– art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688),

– zarządzenia nr OR.0050.626.2018 Prezydenta Miasta Gniezna z 22 stycznia 2018 roku w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym z art. 3 ust 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

– uchwały Nr II/30/2018 Rady Miasta Gniezna z 29 listopada 2018 roku w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Gniezna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

W ustalonym terminie, czyli do 25 czerwca 2019 roku, do godziny 15:30 do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie wpłynęło 9 ofert, w tym oferta Klubu Sportowego „Szczypiorniak” Gniezno. Oferty na II półrocze nie złożył Ludowy Klub Sportowy „Chrobry” Gniezno. Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr WAK.K.0050.150.2019 z 25 czerwca 2019 roku przez Prezydenta Miasta Gniezna, po wnikliwej analizie wszystkich ofert, które wpłynęły na realizację zadania, postanowiła przyznać dotacje na II półrocze 2019 roku 8 klubom sportowym. Ze względu na ograniczone środki finansowe, zadanie proponowane przez Klub Sportowy „Szczypiorniak” Gniezno nie uzyskało akceptacji komisji.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty są następujące: wartość merytoryczna proponowanego zadania do realizacji, posiadane zasoby rzeczowe oraz zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, perspektywy kontynuacji projektu i potencjalne źródła jego finansowania, dotychczasowa współpraca oferenta z Miastem Gniezno i innymi instytucjami, dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych, znaczenie promocyjne dla Miasta Gniezna oraz korzyści płynące dla mieszkańców Miasta Gniezna z realizacji zadania.

Warto również zaznaczyć, że wszystkie Kluby Sportowe, w tym również Klub Sportowy „Szczypiorniak” Gniezno, które mają podpisane umowy na szkolenie dzieci i młodzieży korzystają z obiektów miejskich administrowanych przez Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji do prowadzenia zajęć szkoleniowych adekwatnych do danej dyscypliny sportowej, za preferencyjną stawkę 10,00 zł netto plus należny podatek VAT za 45 minut zajęć, zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.0050.11.2018 Prezydenta Miasta Gniezna z 17 grudnia 2018 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *